୧୧⍤⃝ ୧⍤⃝ ୧⍤⃝ ୧⍤⃝ ⍤⃝ ⍥⃝ ⍨⃝ ୧⍤⃝ ጿ ୧⍤⃝ኈ ୧⍤⃝ቼ ୧⍤⃝ዽ ୧⍤⃝ଘ ୧⍤⃝ଓ ୧⍤⃝ε= ୧⍤⃝❅ ୧⍤⃝〰⁰¹²³⁴⁵⁶⁷⁸⁹ ¹⁹⁹⁴ ²⁰⁰⁷ ¹⁹⁹⁵ ²⁰⁰⁸¹⁹⁹⁶ ²⁰⁰⁹¹⁹⁹⁷ ²⁰¹⁰¹⁹⁹⁸ ²⁰¹¹¹⁹⁹⁹ ²⁰¹²²⁰⁰⁰ ²⁰¹³²⁰⁰¹ ²⁰¹⁴²⁰⁰² ²⁰¹⁵²⁰⁰³ ²⁰¹⁶²⁰⁰⁴ ²⁰¹⁷²⁰⁰⁵²⁰⁰⁶₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉.₀₁. ₀₇.₀₂. ₀₈.₀₃. ₀₉.₀₄. ₁₀.₀₅. ₁₁.₀₆. ₁₂. ₀₁ ₀₂ ₀₃ ₀₄ ₀₅ ₀₆ ₀₇ ₀₈₀₉ ₁₀ ₁₁ ₁₂ ₁₃ ₁₄ ₁₅ ₁₆ ₁₇₁₈ ₁₉ ₂₀ ₂₁ ₂₂ ₂₃ ₂₄ ₂₅₂₆ ₂₇ ₂₈ ₂₉ ₃₀ ₃₁A̶ B̶ C̶ D̶ E̶ F̶ G̶ H̶ I̶ J̶ K̶ L̶ M̶ N̶ O̶ P̶ Q̶ R̶ S̶ T̶ U̶ V̶ W̶ X̶ Y̶ Z̶a̶̶ b̶ c̶ d̶ e̶ f̶ g̶ h̶ i̶ j̶ k̶ l̶ m̶ n̶ o̶ p̶ q̶ r̶ s̶ t̶ u̶ v̶ w̶ x̶ y̶ z̶ 上排数字:º ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ′ 下排数字:₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎上排字小写:ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ⁱ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ 上排字大写:ᴬ ᴮ ᒼ ᴰ ᴱ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᴼ̴ ᴿ ˢ ᵀ ᵁ ᵂ ˣ ᵞ ᙆ 上排数字:º ¹ ² ³ ⁴ ⁵ ⁶ ⁷ ⁸ ⁹ ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ⁿ ′ 下排数字:₀ ₁ ₂ ₃ ₄ ₅ ₆ ₇ ₈ ₉ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎上排字小写:ᵃ ᵇ ᶜ ᵈ ᵉ ᶠ ᵍ ʰ ⁱ ʲ ᵏ ˡ ᵐ ⁿ ᵒ ᵖ ʳ ˢ ᵗ ᵘ ᵛ ʷ ˣ ʸ ᶻ上排字大写:ᴬ ᴮ ᒼ ᴰ ᴱ ᴳ ᴴ ᴵ ᴶ ᴷ ᴸ ᴹ ᴺ ᴼ ᴾ ᴼ̴ ᴿ ˢ ᵀ ᵁ ᵂ ˣ ᵞ ᙆ 补充一下 এ ღ ☄.^◡^. ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ ଲ•ᴗ• ◡̈⃝ ♡ .^◡^. ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ ʚɞ ❆ ✿ ❁ ⍢⃝ ⠒̫⃝ ʚ◡̈⃝ɞ '◡' ✺ • .•̀ •͈˽•͈ ❀ ✧ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ˙Ꙫ˙ ଲ ̊ଳ ̊ ◡̈ ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ '◡' ´͈ ᵕ ͈ .^◡^. ಥ_ಥ ʚ⃛ɞ ᖗ( ᐛ )ᖘ ❛‿˂̵✧ ੧ᐛ੭ ̑̑ᗦ↞◃ ̑̑ෆ⃛ Ծ‸Ծ ( ´͈ ᵕ ͈ )◞♡ʕง•ᴥ•ʔง ʕ•ᴥ•ʔ ʕ ᵔᴥᵔ ʔ ʕ•̀ ω • ʔ ʕ•̀ o • ʔ (•̀ᴗ• ) ̑̑ ฅʕ•̫͡•ʔฅ (ง ˙o˙)ว ´͈ ᵕ ͈ ฅ⁽͑ ˚̀ ˙̭ ˚ ⁾̉ฅ ⋆ᶿ̵᷄ ˒̼ ᶿ̵᷅⋆ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ( ⁼̴̀ .̫ ⁼̴ )✧(•̀⌓• )シ ( ꒪̇ꌂ̇꒪̇)ᵕ᷄≀ ̠ᵕ᷅ ฅ ˙ϖ˙ ʚ ɞ ฅ ˘ฅ̀εïз ʕ·͡ˑ·ཻʔ ୧ ฅ˙Ꙫ˙ฅ˙Ꙫ˙ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ᙏ̤̫͚ ☽ ʕ·͡ˑ·ཻʔ ʚɞ Ͽ҉ ೃ ฅ ☾ ᝰ ට˓˳̮ටଲ 。 ꦿ ̑̑ᗦ↞◃ ´͈ ᵕ ͈ ༛̥⃝ʺ̤ ⊚ ⊛ ⋊₍ᐢ •̥ ̫ •̥ ᐢ₎ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ಡ ಡ ௰ ⃙⃘´༥⃙⃘ ඡ·̯ඡ(‹´)⁼³ ʕ·͡ˑ·ཻʔ ʕ•̫͡• ʔ ◡̈⃝ ♡ .^◡^. ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ ʚɞ ❆ ✿ ❁ ⍢⃝ ⠒̫⃝ ʚ◡̈⃝ɞ '◡' ✺ • .•̀ •͈˽•͈ ⁎ ❀ ✧ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ⚇˙Ꙫ˙☄还是网名需要的特殊符号,这次更全一些ʕ̢̣̣̣̣̩̩̩̩·͡˔·ོɁ̡̣̣̣̣⡨ ⣂⣄⢾⢽ ⚆ ⚇ ⚈ ⚉ ☹ ☻ (͡·̮̃·̃♔ ♕ ♖ ♚ ♛ ♜ ☀ ☁ ☂ ☃ ☼ ☽ ☾ ♨ ❄ ❅ ❆ ★ ☆ ✦ ✪ ✫ ✿ ❀ ❁ ♥ ❤ ღ ☑ ✔ ✘ ㄨ ✖ ✉ ☎ ♂ ♀ 웃 유 ☣ ☤ ⌘ ༄ ☯ ☭ ❧ ⚘ ✍ ✎ ✑ ✂ ✄ ☹☺ ☻ ☪ ❂ ☬ ☸ ♆ ☩ ◙ ❦ ☸ ♠ ♣ ♥ ♤ ♡ ❤ ❥ ❣ ❇ ❈ ❊ ✳ ✴ ✻ ˙Ꙫ ˙ⓛⓞⓥⓔ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ʕ·͡ˑ·ཻʔฅ˙ϖ˙ᵕ᷄≀ ̠˘᷅ʚ ɞฅ́˘ฅ̀ฅ˙Ꙫ˙ฅ এ ღ.^◡^. ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ ଲ•ᴗ• ◡̈⃝ ♡ .^◡^. ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ ʚɞ ❆ ✿ ❁ ⍢⃝ ⠒̫⃝ ʚ◡̈⃝ɞ '◡' ✺ • .•̀ •͈˽•͈ ❀ ✧ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ˙Ꙫ˙ ଲ ̊ଳ ̊ ◡̈ ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ '◡' ´͈ ᵕ ͈ .^◡^. ಥ_ಥ ʚ⃛ɞ ᖗ( ᐛ )ᖘ ❛‿˂̵✧ ੧ᐛ੭ ̑̑ᗦ↞◃ ̑̑ෆ⃛ Ծ‸Ծ ( ´͈ ᵕ ͈ )◞♡ʕง•ᴥ•ʔง ʕ•ᴥ•ʔ ʕ ᵔᴥᵔ ʔ ʕ•̀ ω • ʔ ʕ•̀ o • ʔ (•̀ᴗ• ) ̑̑ ฅʕ•̫͡•ʔฅ (ง ˙o˙)ว ´͈ ᵕ ͈ ฅ⁽͑ ˚̀ ˙̭ ˚ ⁾̉ฅ ⋆ᶿ̵᷄ ˒̼ ᶿ̵᷅⋆ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ( ⁼̴̀ .̫ ⁼̴ )✧(•̀⌓• )シ ( ꒪̇ꌂ̇꒪̇)ᵕ᷄≀ ̠ᵕ᷅ ฅ ˙ϖ˙ ʚ ɞ ฅ ˘ฅ̀εïз ʕ·͡ˑ·ཻʔ ୧ ฅ˙Ꙫ˙ฅ˙Ꙫ˙ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ᙏ̤̫͚ ☽ ƪ(•̃͡•̃͡ ƪ ҉ ᶘ ᵒᴥᵒᶅᵕ᷄≀ ̠ᵕ᷅ ʕ·͡ˑ·ཻʔ ʚɞ Ͽ҉ ೃ ฅ ☾ ᝰ ට˓˳̮ටଲ 。 ꦿ ̑̑ᗦ↞◃ ´͈ ᵕ ͈ ༛̥⃝ʺ̤ ⊚ ⊛ ⋊₍ᐢ •̥ ̫ •̥ ᐢ₎ ᶘ ᵒᴥᵒᶅ ಡ ಡ ௰ ⃙⃘´༥⃙⃘ ඡ·̯ඡ(‹´)⁼³ ʕ·͡ˑ·ཻʔ ʕ•̫͡• ʔ ◡̈⃝ ♡ .^◡^. ᵔ.ᵔ ᵔ◡ᵔ ʚɞ ❆ ✿ ❁ ⍢⃝ ⠒̫⃝ ʚ◡̈⃝ɞ '◡' ✺ • .•̀ •͈˽•͈ ⁎ ❀ ✧ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ ⚇˙Ꙫ˙☄ᑋᵉᑊᑊᵒ ᵕ̈ ᑋᵉᑊᑊᵒഒ˙³˙₍ᐢ..ᐢ₎˙Ⱉ˙(๑°⌓°๑) ִִ´•ᴥ•ଲॱଳॱ——————————————————————·ꙫ·˙Ꙫ˙・◡・꒦ິ^꒦ິ•́‸กᵕ᷄≀ ̠˘᷅☪- ̗̀(๑ᵔ⌔ᵔ๑)( ˶´⚰︎˵ )๐˙Ⱉ˙๐˃̶͈ ˂̶͈՞• •՞˙Ⱉ˙๑҉ง⍢⃝ว(๑ ꒪ꌂ꒪๑)ʕ̢·͡˔·ོɁ̡̣・ࡇ・(*꒦ິ⌓꒦ີ)⚆_⚆つ♡⊂ʕ•̀ω•́ʔ✧ʕ•ᴥ•ʔʕ•̀ ω •́ʔʕ•̀ o •́ʔฅʕ•̫͡•(•̀ᴗ•́) ̑̑( ´͈ ᵕ ͈ )◞♡Ծ‸Ծ——————————๑•̀ •́๑ฅ˙Ꙫ˙ฅ(⑉꒦ິ^꒦ິ⑉)❛‿˂̵✧ᖗ( ᐛ )ᖘ●˙ɷ˙'◡'ʚ♥︎ɞ•ɷ•˙Ⱉ˙ฅ ིྀʚ ྀིɞ ੯‧̀͡u´_>๑҉•́‸ก ☁︎⛈・ࡇ・¿.ᯤ⌨ ✔【框圈符号类】:㈀㈁㈂㈃㈄㈅㈆㈇㈈㈉㈊㈋㈌㈍㈎㈏㈐㈑㈒㈓㈔㈕㈖㈗㈘㈙㈚㈛㈜㈪㈫㈬㈭㈮㈯㈰㈱㊑㈲㈳㈴㈵㈶㈷㈸㈹㈺㈻㈼㈽㈾㈿㉀㉁㉂㉃㉿㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉㊚㊛㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊩㊪㊫㊬㊭㊮㊯㊰㋐㋑㋒㋓㋔㋕㋖㋗㋘㋙㋚㋛㋜㋝㋞㋟㋠㋡㋢㋣㋤㋥㋦㋧㋨㋩㋪㋫㋬㋭㋮㋯㋰㋱㋲㋯㋰㋱㋲㋳㋴㋵㋶㋷㋸㋹㋺㋻㋼㋽㋾【序号类】;①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳1234567890⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛⓿❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴⓵⓶⓷⓸⓹⓺⓻⓼⓽⓾⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇㈠㈡㈢㈣㈤㈥㈦㈧㈨㈩壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万ⅰⅱⅳⅴⅵⅶⅷⅸⅹⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫ㊣ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵【时间符】:㍘㍙㍚㍛㍜㍝㍞㍟㍠㍡㍢㍣㍤㍥㍦㍧㍨㍩㍪㍫㍬㍭㍮㍯㍰㏠㏡㏢㏣㏤㏥㏦㏧㏨㏩㏪㏫㏬㏭㏮㏯㏰㏱㏲㏳㏴㏵㏶㏷㏸㏹㏺㏻㏼㏽㏾㋀㋁㋂㋃㋄㋅㋆㋈㋉㋊㋋【柱冠类】∶ ♔♕♖♗♙♚♛♜♝♞♘♟☠ 特殊符号♠♣♧♡♥❤❥❣♂♀✲☀☼☾☽◐◑☺☻☎☏✿❀№↑↓←→√×÷★℃℉°◆◇⊙■□△▽¿½☯✡㍿卍卐♂♀✚〓㎡♪♫♩♬㊚㊛囍㊒㊖Φ♀♂‖$@*&#※卍卐Ψ♫♬♭♩♪♯♮⌒¶∮‖€£¥$编号序号①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳⓪❶❷❸❹❺❻❼❽❾❿⓫⓬⓭⓮⓯⓰⓱⓲⓳⓴㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉一二三四五六七八九十⑴⑵⑶⑷⑸⑹⑺⑻⑼⑽⑾⑿⒀⒁⒂⒃⒄⒅⒆⒇⒈⒉⒊⒋⒌⒍⒎⒏⒐⒑⒒⒓⒔⒕⒖⒗⒘⒙⒚⒛ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩⅪⅫⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⒜⒝⒞⒟⒠⒡⒢⒣⒤⒥⒦⒧⒨⒩⒪⒫⒬⒭⒮⒯⒰⒱⒲⒳⒴⒵数学符号﹢﹣×÷±/=≌∽≦≧≒﹤﹥≈≡≠=≤≥<>≮≯∷∶∫∮∝∞∧∨∑∏∪∩∈∵∴⊥∥∠⌒⊙√∟⊿㏒㏑%‰⅟½⅓⅕⅙⅛⅔⅖⅚⅜¾⅗⅝⅞⅘≂≃≄≅≆≇≈≉≊≋≌≍≎≏≐≑≒≓≔≕≖≗≘≙≚≛≜≝≞≟≠≡≢≣≤≥≦≧≨≩⊰⊱⋛⋚∫∬∭∮∯∰∱∲∳%℅‰‱øØπ爱心符号♥❣ღ♠♡♤❤❥标点符号。,、':∶;?‘’“”〝〞ˆˇ﹕︰﹔﹖﹑·¨….¸;!´?!~—ˉ|‖"〃`@﹫¡¿﹏﹋﹌︴々﹟#﹩$﹠&﹪%*﹡﹢﹦﹤‐ ̄¯―﹨ˆ˜﹍﹎+=<__-\ˇ~﹉﹊()〈〉‹›﹛﹜『』〖〗[]《》〔〕{}「」【】︵︷^︹︽_﹁﹃︻︶︸﹀︺︾ˉ﹂﹄︼❝❞单位符号°′″$¥〒¢£%@℃℉Å﹩﹪‰﹫㎡㏕㎜㎝㎞㏎m3㎎㎏㏄º○¤%$º123箭头符号↑↓←→↖↗↘↙↔↕➻➼➽➸➳➺➻➴➵➶➷➹▶►▷◁◀◄«»➩➪➫➬➭➮➯➱⏎➲➾➔➘➙➚➛➜➝➞➟➠➡➢➣➤➥➦➧➨↚↛↜↝↞↟↠↠↡↢↣↤↤↥↦↧↨⇄⇅⇆⇇⇈⇉⇊⇋⇌⇍⇎⇏⇐⇑⇒⇓⇔⇖⇗⇘⇙⇜↩↪↫↬↭↮↯↰↱↲↳↴↵↶↷↸↹☇☈↼↽↾↿⇀⇁⇂⇃⇞⇟⇠⇡⇢⇣⇤⇥⇦⇧⇨⇩⇪↺↻⇚⇛♐符号图案✐✎✏✑✒✍✉✁✂✃✄✆✉☎☏☑✓✔√☐☒✗✘ㄨ✕✖✖☢☠☣✈★☆✡囍㍿☯☰☲☱☴☵☶☳☷☜☞☝✍☚☛☟✌♤♧♡♢♠♣♥♦웃유❖☪✿♂♀✪✯☭➳卍卐√×■◆●○◐◑✙☺☻❀⚘♔♕♖♗♘♙♚♛♜♝♞♟♧♡♂♀♠♣♥❤☜☞☎☏⊙◎☺☻☼▧▨♨◐◑↔↕▪▒◊◦▣▤▥▦▩◘◈◇♬♪♩♭♪の★☆→あぃ£Ю〓§♤♥▶¤✲❈✿✲❈➹☀☂☁【】┱┲❣✚✪✣✤✥✦❉❥❦❧❃❂❁❀✄☪☣☢☠☭ღ▶▷◀◁☀☁☂☃☄★☆☇☈⊙☊☋☌☍ⓛⓞⓥⓔ╬『』∴☀♫♬♩♭♪☆∷﹌の★◎▶☺☻►◄▧▨♨◐◑↔↕↘▀▄█▌◦☼♪の☆→♧ぃ£❤▒▬♦◊◦♠♣▣ ·❤· ►◄▧▨♨◐◑↔↕▪▫☼♦⊙●○①⊕◎Θ⊙¤㊣★☆♀◆◇◣◢◥▲▼△▽⊿◤◥✐✌✍✡✓✔✕✖♂♀♥♡☜☞☎☏⊙◎☺☻►◄▧▨♨◐◑↔↕♥♡▪▫☼♦▀▄█▌▐░▒▬♦◊◘◙◦☼♠♣▣▤▥▦▩◘◙◈♫♬♪♩♭♪✄☪☣☢☠♯♩♪♫♬♭♮☎☏☪♈ºº₪¤큐«»™♂✿♥ ◕‿-。 。◕‿◕。希腊字母ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩαβγδεζνξοπρσηθικλμτυφχψω俄语字母АБВГДЕЁЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЪЫЬЭЮЯабвгдеёжзийклмнопрстуфхцчшщъыьэюя汉语拼音āáǎàōóǒòēéěèīíǐìūúǔùǖǘǚǜüêɑńňɡㄅㄆㄇㄈㄉㄊㄋㄌㄍㄎㄏㄐㄑㄒㄓㄔㄕㄖㄗㄘㄙㄚㄛㄜㄝㄞㄟㄠㄡㄢㄣㄤㄥㄦㄧㄨㄩ中文字符零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾佰仟万亿吉太拍艾分厘毫微卍卐卄巜弍弎弐朤氺曱甴囍兀々〆のぁ〡〢〣〤〥〦〧〨〩㊎㊍㊌㊋㊏㊚㊛㊐㊊㊣㊤㊥㊦㊧㊨㊒㊫㊑㊓㊔㊕㊖㊗㊘㊜㊝㊞㊟㊠㊡㊢㊩㊪㊬㊭㊮㊯㊰㊀㊁㊂㊃㊄㊅㊆㊇㊈㊉日文平假名片假名ぁあぃいぅうぇえぉおかがきぎくぐけげこごさざしじすずせぜそぞただちぢっつづてでとどなにぬねのはばぱひびぴふぶぷへべぺほぼぽまみむめもゃやゅゆょよらりるれろゎわゐゑをんゔゕゖァアィイゥウェエォオカガキギクグケゲコゴサザシジスズセゼソゾタダチヂッツヅテデトドナニヌネノハバパヒビピフブプヘベペホボポマミムメモャヤュユョヨラリルレロヮワヰヱヲンヴヵヶヷヸヹヺ・ーヽヾヿ゠ㇰㇱㇲㇳㇴㇵㇶㇷㇸㇹㇺㇻㇼㇽㇾㇿ韩国符号ㄱㄲㄳㄴㄵㄶㄷㄸㄹㄺㄻㄼㄽㄾㄿㅀㅁㅂㅃㅄㅅㅆㅇㅈㅉㅊㅋㅌㅍㅎㅏㅐㅑㅒㅓㅔㅗㅘㅙㅚㅛㅜㅝㅞㅟㅠㅡㅢㅥㅦㅧㅨㅩㅪㅫㅬㅭㅮㅯㅰㅱㅲㅳㅴㅵㅶㅷㅸㅹㅺㅻㅼㅽㅾㅿㆀㆁㆂㆃㆄㆅㆆㆇㆈㆉㆊ天气符ϟ☀ ☁ ☂ ☃ ☄☉ ☼ ☽ ☾ ♁ ♨ ❄ ❅ ❆制表符─ ━│┃╌╍╎╏┄ ┅┆┇┈ ┉┊┋┌┍┎┏┐┑┒┓└ ┕┖┗ ┘┙┚┛├┝┞┟┠┡┢┣ ┤┥┦┧┨┩┪┫┬ ┭ ┮ ┯ ┰ ┱ ┲ ┳ ┴ ┵ ┶ ┷ ┸ ┹ ┺ ┻┼ ┽ ┾ ┿ ╀ ╁ ╂ ╃ ╄ ╅ ╆ ╇ ╈ ╉ ╊ ╋ ╪ ╫ ╬═║╒╓╔ ╕╖╗╘╙╚ ╛╜╝╞╟╠ ╡╢╣╤ ╥ ╦ ╧ ╨ ╩ ╳╔ ╗╝╚ ╬ ═ ╓ ╩ ┠ ┨┯ ┷┏ ┓┗ ┛┳ ⊥ ﹃ ﹄┌ ╮ ╭ ╯╰国际象棋符号♚ ♛ ♝ ♞ ♜ ♟ ♔ ♕ ♗ ♘ ♖ ♟

Last modification:July 20th, 2020 at 01:36 pm
请君随意~